ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 มีนาคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 6 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 6 มีนาคม 2562 15 เมษายน 2562
ช่วงสอบกลางภาค 10 มิถุนายน 2562 16 มิถุนายน 2562
ช่วงสอบปลายภาค 8 กรกฎาคม 2562 14 กรกฎาคม 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 กรกฎาคม 2562 4 สิงหาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 4 สิงหาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0422 seconds 6.44MB |