ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 6 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 8 ตุลาคม 2561 14 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 26 พฤศจิกายน 2561 2 ธันวาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 26 พฤศจิกายน 2561 10 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 3 ธันวาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0466 seconds 6.44MB |