ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 7 สิงหาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 24 สิงหาคม 2560 26 สิงหาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 27 สิงหาคม 2560 2 กันยายน 2560
ช่วงสอบกลางภาค 10 ตุลาคม 2560 21 ตุลาคม 2560
ช่วงสอบปลายภาค 12 ธันวาคม 2560 23 ธันวาคม 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 12 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0788 seconds 6.44MB |