ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 22 มิถุนายน 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 15 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 15 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
ช่วงสอบกลางภาค 20 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
ช่วงสอบปลายภาค 9 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 9 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 21 กรกฎาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0544 seconds 6.44MB |