ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 17 ธันวาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 17 ธันวาคม 2561 13 มกราคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 17 ธันวาคม 2561 3 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 17 ธันวาคม 2561 3 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบกลางภาค 28 มกราคม 2562 24 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบปลายภาค 24 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 5 มีนาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0465 seconds 6.44MB |