ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่) ๒๕๕๙ - - -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ. 2559 (สมทบ มหาลัยราชภัฏยะลา) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๑ (วพบ.แพร่) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่๒๕๕๗ - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0577 seconds 7.17MB |