เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
 
สารสนเทศเกี่ยวการเงินวิทยาลัย
 
ค่าตอบแทนบุคลากร จำแนกประเภทบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากร จำแนกประเภทบุคลากรและหน่วยงาน
สารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเงิน วิทยาลัย
สารสนเทศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
 
ค่าตอบแทนบุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามปีงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค จำแนกตามปีงบประมาณ
รายงานการเงิน
 
รายงานระบบ GFMIS
 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553
 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551
 
ตัดยอดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
ตัดยอดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
 
ตัดยอดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553
 
ตัดยอดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552
ตัดยอดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551
   
 
 
   
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48